خانه / رشته های علوم تجربی / داروسازی / دانلود پایان نامه رایگان اثرات تداخلی روی در جذب آهن

دانلود پایان نامه رایگان اثرات تداخلی روی در جذب آهن

عنوان : مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

چکیده

آلودگی هوا و تأثیراتی که بر روی سلامتی جسم و روان انسان دارد یکی از مهمترین و جدیدترین معضلاتی است که انسان امروزه با آن دست به گریبان است. و اکنون ما در زمانی زندگی می کنیم که مسئله آلودگی محیط زیست به خاطر رشد سریع جمعیت، صنعت و محدودیتهای منابع طبیعی بیش از پیش مورد توجه همگان واقع شده است و همچنین به شکل یک مسأله قابل لمس مورد توجه عامه قرار گرفته است.

ما در این فصل می خواهیم به شکافتن این مسأله و سؤال اساسی تحقیقمان بپردازیم.

و با توجه به اینکه در بیان اهمیت هوا این نکته را می توان بیان داشت که انسان بدون غذا ۶ هفته و بدون آب ۱ هفته زنده می ماند ولی بدون هوا پس از چند دقیقه خواهد مرد خاطر نشان می کنیم که چرا مسأله ی آلودگی هوا اکنون از اهمیت زیادی برخوردار است و در نهایت به بررسی و تحلیل متغیرها و واژگان اساسی مورد استفاده در متن تحقیق می پردازیم.

 chemistry07

فهرست

فصل اول : کلیات
۱-۱ . مقدمه
۲-۱ . بیان مسأله
۳-۱٫ اهداف
۴-۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق
۵-۱ .سئوال یا فرضیات
۶-۱ . تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم : پیشینه تحقیق
۱-۲ . مقدمه
۲-۲ . تاریخچه تحقیق
۳-۲ . پیشینه عملی
۴-۲ . نظریات

فصل سوم : روش تحقیق
۱-۳ .مقدمه
۲-۳٫ روش تحقیق
۳-۳ .فنون گرد آوری اطلاعات

فصل چهارم : نتایج تحقیق
۱-۴٫ مقدمه
۲-۴٫ فرضیات یا سئوالات تحقیق
سؤال ۱ : آلودگی هوا چیست؟
هوای غیر آلوده : Unpolluted Air
ترکیبات طبیعی هوا
۱٫                 ازت و گازهای نجیب
۲٫                 اکسیژن
۳٫                 گاز کربنیک (اسید کرابنیک)
۴٫                 بخار آب
۵٫                 ازن
هوای آلوده Air Pollution
تعریف آلودگی هوا
مهمترین آلوده کننده های هوا 
۱-                 امیسیون Emission
۲- ایمیسیون Immission
شاخص های کیفی هوا (AQI) :
شاخص های استاندارد آلودگیPSIPollution Standard Indices
استانداردهای کیفیت هوا Air Quality Standard
جدول (۲) استانداردهای کیفیت هوا
جدول (۳) استانداردهای کیفیت هوا
سؤال دوم : آلاینده های هوا به چند دسته تقسیم می شوند؟
کربن منوکسید Carbon Monoxide
منابع COSources of CO
نمودار (۱) منابع CO اتمسفری
شیمی تشکیل COChemistry of CO Formation
نمودار (۲)«اثر نسبت هوا به سوخت در تولید گاز منواکسید کربن ناشی از اگزوز که از سه موتور امتحان شده بدست آمده است»
غلظت و توزیع CO :Concentration and Distrlbution fo CO
طرق از بین رفتن CO اتمسفر : The fate of Atmospheric CO
اندازه گیری COMeasurment of CO
اکسیدهای نیتروژن Nitrogen Oxides
منابع اکسیدهای نیتروژن : Sources of Nitrogen Oxides
نمودار (۳)منابع اکسید نیتروژن به طور تقریبی در اتمسفر (درصد حجمی)
شیمی تشکیل NOxChemistry of NOx Formation
جدول(۴) دماهای وابسته و سرعت واکنش ها
جدول (۵) «سرعت اکسایش نیتریک اکسید در هوا»
چرخه نوری NO2 : NO2 Photolytic Cycle
تصویر (۱) چرخه نوری (NO2)
طرق از بین رفتن NOx اتمسفری :The fate of Atmospheric NOx
کنترل آلودگی NOxControl of NOx Pollution
اندازه گیری NOxMeasurment of NOx
«هیدروکربن ها و اکسیدان های فتوشیمیائی»
هیدروکربن ها : Hydrocarbons
تصویر(۲) : «ساختمان مولکولی و طبقه بندی هیدروکربن های انتخاب شده که در اتمسفر شهری یافت می شوند»
اکسیدان های فتوشیمیایی Photochmical Oxidants
منابع هیدروکربن ها :Sources of Hydrocarbons
نمودار (۴)«منابع هیدروکربن ها منتشر شده در اتمسفر»
تشکیل اکسیدان های فتوشیمیایی Formation of Photochemical Oxlxants
غلظت هیدروکربن ها و اکسیدان های فتوشیمیایی 
تصویر (۳) : «چرخه نوری NO2 با شکست هیدروکربن»
کنترل آلوده کننده های هیدروکربنی و فتوشیمیایی 
اندازه گیری هیدروکربن ها :Measurment of Hydrocarbons
انداز گیری مواد اکسید کننده : Measurment of Oxidant
اکسیدهای سولفور Sulfur Oxides
منابع سولفوراکسیدها : Sources of Sulfur Oxides
نمودار (۵) «منابع اکسیدهای سولفور اتمسفری»
شیمی تشکیل SoxChemistry Sox Formatiom
طرق از بین رفتن SOxاتمسفری :Fate of Atmospheric Sox
اندازه گیری O2SMeasurment of SO2
ذرات معلق:Particulates
منابع ذرات معلق : Sources of Particulates
تصویر(۴)مراحل تشکیل نمک دریایی ائروسل
جدول(۶) : انتشار ذرات معلق از منابع مصنوعی و طبیعی
نمودار(۶) انتشارات جهانی مواد معلق
ترکیب شیمیایی ذرات معلقChemical Composition of Particulates
جدول(۷) ترکیب خاکستر پراکنده (معلق) حاصل از احتراق ذغال سنگ
طرق از بین رفتن (سرنوشت )ذرات معلق اتمسفری
غلظت ذرات معلق Concentrations of Particulates
سوال ۳ : مهمترین کانون های آلودگی هوا کدامند؟
۱-                 منازل
۲-                 وسائط نقلیه
تصویر (۵) : نشان دهنده وسیله نقلیه به عنوان یکی از مهمترین کانونهای آلودگی هوا
۳-صنایع
تصویر(۶) : نشان دهنده کارخانه ای در حال ایجاد آلودگی
مواد بیگانه در هوا
منو اکسید دو کربن
حلالهای آلی
ترکیبات ارسن
ضدآفتهای گازی شکل
مواد بدبو
آلودگی های ناشی از ذرات دوده و گرده
انیدرید سولفورو
کشتی ها
هواپیماها
تصویر (۸) : هواپیماها به عنوان یکی از منابع آلوده کننده هوا
سؤال ۴ : آلودگی هوا چگونه روی سلامت انسان تأثیر می گذارد؟
بررسیهای اپیدمیولژی
آلودگی هوا چگونه روی دستگاه تنفسی اثر می گذارد
تصویر (۹)ساختمان دستگاه تنفسی
بیماریهای ناشی از آلودگی هوا
سرطان ریه
جدول (۸) خلاصه ای از مطالعات مرگ و میرهای ناشی از سرطان ریه، تعداد مرگ و میرها از سرطان ریه در ۱۰۰٫۰۰۰ نفر جمعیت
برونشیت مزمن
آمفیزم ریوی
پیشگیری
عواقب مورد انتظار
عوارض احتمالی
داروها
رژیم غذایی
تصویر (۱۰) آمفیزم ریوی
بیماریهای ریوی
آسم یا تنگی نفس
تصویر (۱۱) آسم یا تنگی نفس
تصویر (۱۲) کودک مبتلا به آسم
مردم در روزهای آلودگی بیشتر مایعات بخورند
تغییرات سلولی در برخورد با هوای آلوده
تأثیرات آلودگی هوا بر کودکان 
فقر ویتامین D
بیماری های ناشی از هریک از آلاینده های هوا :
اثرات CO روی انسان :Effects of CO on Humans
جدول (۹) : «اثرات مقادیر COHb خون بر روی سلاتی انسان»
منواکسید کربن هم بعضی مواقع می تواند مفید باشد:
تأثیرات NOx بر روی انسانها : Effects of NOx on Humans
تأثیرات هیدروکربن ها و اکسیدان های فتوشیمیایی بر روی انسان :
جدول(۱۰)«سمیت دو هیدروکربن حلقوی »
تأثیرات Sox بر روی انسانهاHumansEffects of Soxاغلب تأثیرات
جدول ( ۱۱ ) اثرات SO2 بر روی انسان
اثرات ذرات معلق بر روی انسان Effects of Particulates on Humans
اثرات ذرات معلق بر روی بینایی
جدول (۱۲) : عناصر کمیاب سمی که موجب مشکلات آلودگی هوا می شوند.
تأثیر آلودگی هوا بر سلامت روانی انسان 
سوال ۵ : روشهای بی میکروب ساختن هوا و تصفیه آن چیست؟
بی میکروب ساختن هوا
تصفیه هوا
سیکلون Zyklon
تصویر (۱۳) ساختمان سیکلون
صافی پارچه ای
تصویر (۱۴) نمایی از صافی پارچه ای
صافی روغنی هوا
تصویر (۱۵) صافی روغنی
جدول (۱۳) خلاصه فرآیندهای صنعتی و کنترل آلودگی
کنترل آلودگی هوا به کمک وسایل و تجهیزات
تأثیر آموزش در کاهش آلودگی هوا 
سوال ۶ :با توجه به اینکه خودرها سهم عظیمی در آلودگی هوا دارند از چه راههایی می توان مضرات آن ها را کاهش داد؟
سوخت های جایگزین
وسایل نقلیه سبک تر
موتورهای آینده
تصویر (۱۶) موتور وانکل فشرده با انتشار کم NOx جانشین مناسبی برای اتومبیل های احتراق داخلی سنتی می باشد.
سوال ۷ : عمده ترین پیامدهای آلودگی هوا کدامند؟
باران اسیدی
جدول(۱۴ ): سرعتهای ریزش ( میلی متربر ثانیه ) آلاینده های اتمسفربر روی سطوح مختلف
نمودار( ۷): انتشارات جهانی دی اکسید گوگرد
نمودار(۸) : انتشارات سالیانه دی اکسید گوگرد در بخشهای مختلف جهان، ۱۹۸۰- ۱۹۷۸
نمودار(۹) : انتشارات سرانه اکسیدهای ازت در برخی کشورها ۱۹۸۰ 
جدول(۱۵) : دی اکسید گوگرد و تغییرات جهانی 
چگونگی تشکیل باران اسیدی
اثر بر سلامتی انسان
چگونگی کنترل بارش اسیدی
نمودار (۱۰) : نتایج اکولوژیکی بارانهای اسیدی و ریزش آنها روی اکوسیستمها
لایه ازن
تصویر (۱۷) : نمایی از لایه ازن
غلظت مجاز ازن
۱-                 ازن چگونه عمل میکند؟
لایه محافظ یا آلاینده
تغییرات شبانه روزی غلظت ازن در سطح زمین
مه دود فتوشیمیایی و ازن تروپوسفری
نمودار (۱۱): تغییرات سالیانه مقادیر ازن تروپوسفری و افزایش مقادیر آن در میانه قرن بیستم
اثر ازن بر روی سلامتی
اثر ازن بر روی چربی و پروتئین بافتهای زنده
خطرات در خانه و محل کار
خطرات در محیط خارجی
اثرات دراز مدت و کوتاه مدت ازن
تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی
نمونه های سلولی برای مطالعه اثرات ازن
جهش ژنی
سرطانهای پوستی
آسیب چشمی
تصویر۱۸ : آسیب چشمی ناشی از اشعه UV-B
اثر بر سیستم ایمنی بدن
جدول (۱۷) : موارد پزشکی حاصل از افزایش اشعۀ UV-B، که با تخریب بیشتر ازن استراتوسفری ، احتمال افزایش آنها می باشد .
جدول (۱۸) : تأثیر تخریب لایه ازون و افزایش اشعه ماورای بنفش بر محیط زیست
تخریب لایه ازن از کجا آغاز شد؟
آینده تخریب ازن
اقدامهای جهانی در زمینه حفاظت از لایه ازن
برنامه ایران برای حذف مواد کاهنده لایه ازن (ODSs )
مصرف مواد ODSs در ایران
جدول( ۱۹) – میزان مصرف ODS ها در ایران
اقدامهای ملی
نمودار(۱۲) : میزان کاهش ODS ها در ایران ۲۰۰۵ – ۱۹۹۰
چگونه به حفاظت لایه ازن کمک کنیم؟
گرمایش جهانی
اثر گلخانه ای
تصویر (۱۹) ذوب شدن یخچالها قطبی بر اثر افزایش دمای زمین
گازهای گلخانه ای
دی اکسید کربن
متان
بخار آب
اکسید نیتروس
ازن
کلروفلوروکربنها (CFCs)
اثرات بر روی انسان
اثرات گرم شدن زمین بر روی سلامتی انسان
آینده
هشدار یونپ درباره پیامدهای پدیده گلخانه ای
اقدامهای جهانی برای مقابله با گرمایش جهانی
نمودار (۱۳ ): هزینه آلودگی : کاهش ۵۰ درصد اولیه بار آلودگی نسبتاً کم هزینه است، اما ممانعت از کل آلودگی بسیار هزینه بر خواهد بود.
فعالیتهای بین المللی

فصل پنجم : نتیجه گیری و خلاصه تحقیق و ..
۱-۵ مقدمه
۲-۵ . نتیجه گیری
۳-۵٫ خلاصه
۴-۵٫ مشکلات تحقیق
۵-۵ . پیشنهادات
منابع تحقیق

همچنین بخوانید:  دانلود نمونه سوالات بیوشیمی عمومی پیام نور
دانلود پایان نامه رایگان اثرات تداخلی روی در جذب آهن
قیمت : 0 تومان
فرمت فایل : Word
تعداد صفحه : 139
حجم فایل : 2.9 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.