خانه / رشته های علوم انسانی / رشته مدیریت / دانلود پایان نامه اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

دانلود پایان نامه اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

عنوان : بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد  

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

*به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه

 

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌پردازد. هدف،‌ بررسی رابطه بین هر یک از منابع قدرت مدیران بر حسب رده‌بندی فرنچ و راون،‌ شامل: منابع قدرت تخصصی، مرجعیت، پاداش، مشروع و اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی، سنوات خدمت مدیران و سابقه مدیریت آنان می‌باشد. همچنین برآنیم تا تفاوت بین منابع مختلف قدرت مدیران را بر حسب تخصص مدیریت و تخصص غیرمدیریت بررسی نماییم.

پژوهش حاضر از دسته پژوهشهای کاربردی و از نوع تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) است و در تقسیمات تحقیقات  توصیفی از نوع روش تحقیق همبستگی دو متغیری می‌باشد.

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران دوایر مختلف ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد و همچنین کلیه کارکنان این دوایر می‌باشد. لازم به ذکر است که تعداد جامعه آماری مدیران، تعداد ۱۴۷ نفر و کارکنان،  تعداد ۳۴۵ نفر می‌باشد. از جامعه آماری مدیران، تعداد ۸۷ مدیر به روش تصادفی ساده و با کمک جدول اعداد تصادفی و نیز از جامعه آماری کارکنان، کلیه کارکنان تحت نظر مدیران منتخب به روش تمام شماری انتخاب شدند.

ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین (۱۹۸۹)» و پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی «نانچیان و دیگران  (۱۳۷۹) » می‌باشد. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه‌ها از دو روش آزمون – بازآزمون و آلفای کرانباخ  استفاده شده است. در روش آزمون- بازآزمون اعتبار پرسشنامه منابع قدرت ۶۱/۰ و اعتبار پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی ۵۸/۰ به دست آمده است.  همچنین با استفاده از روش آلفای کرانباخ اعتبار پرسشنامه منابع قدرت برابر ۸۴/۰ و اعتبار پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی برابر ۷۸/۰ می‌باشد که تمامی ضرایب بدست آمده در دو روش تعیین اعتبار،‌ قابل قبول و مناسب می‌باشند و بنابراین اعتبار پرسشنامه‌ها قابل تأیید است.

جهت توصیف داده‌ها از روشهای آمار توصیفی از قبیل رسم جداول فراوانی و نمودارها، درصد فراوانی، فراوانی نسبی تجمعی، میانگین،‌میانه، انحراف معیار، مینیمم و ماکزیمم و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها از روشهای آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی ربته‌ای اسپیرمن، آزمون من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. تمامی تحلیل‌های انجام شده با استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS انجام گرفت.

بررسی و تجزیه و تحلیل‌ داده‌ها نشان داد که:

– بین منابع قدرت تخصص، مرجعیت، پاداش و قانون با اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه مستقیم و معنادار و بین منبع قدرت اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

– بین‌منابع قدرت مدیران با سنوات‌خدمت ونیزسابقه مدیریت‌آنان‌ارتباط معنادار وجود دارد.

– بین منابع مختلف قدرت مدیران بر حسب تخصص مدیریت و تخصص غیرمدیریت تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

modir

فهرست
چکیده
فصل یکم : مقدمه پژوهش
۱-۱- عنوان تحقیق
۱-۲- مقدمه
۱-۳- بیان مساله
۱-۴- اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۵-‌ اهداف پژوهش
الف- هدف کلی
ب – اهداف جزئی
۱-۶-  پرسشهای پژوهش
الف- اصلی
ب- فرعی
۱-۷-‌ متغیرهای پژوهش
متغیر پیش بین
متغیر ملاک
متغیر تعدیل کننده
متغیر کنترل
۱-۸-‌ تعاریف علمی واژه ها
۱-۹- تعاریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
مقدمــه
الف- بررسی نظریه‌ها
۲-۱- ارتباطات
۲-۱-۱- اهمیت ارتباطات
۲-۱-۲- تعاریف ارتباطات
۲-۱-۳- فرآیند ارتباط
۲-۱-۳-۱- منبع
۲-۱-۳-۲- رمزگذاری
۲-۱-۳-۳- وسیله
۲-۱-۳-۴- رمزگشایی
۲-۱-۳-۵- دریافت کننده
۲-۱-۳-۶- بازخورد
۲-۱-۴- مسیر ارتباطات
۲-۱-۴-۱- ارتباطات عمودی
الف- مسیر رو به پایین
ب- ارتباطات رو به بالا
۲-۱-۴-۲- ارتباطات در سطح افقی
۲-۱-۵- مدل ارتباطات
۲-۱-۶- اصول ارتباطات
۲-۱-۷- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت
۲-۱-۷-۱- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات
۲-۱-۷-۲- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات
۲-۱-۷-۳- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات
۲-۱-۷-۴- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات
۲-۱-۷-۵- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات
۲-۱-۸- اثربخشی در ارتباطات میان فردی
۲-۱-۹- ویژگی‌های اثربخشی
۲-۱-۹-۱- گشودگی
۲-۱-۹-۲- همدلی
۲-۱-۹-۳- حمایتگری
۲-۱-۹-۴- مثبت گرایی
۲-۱-۹-۵- تساوی
۲-۱-۹-۶- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم»
۲-۱-۱۰- موانع ارتباطی
۲-۲- قدرت
۲-۲-۱- اهمیت قدرت
۲-۲-۲- تعاریف قدرت
۲-۲-۳- قدرت در سطوح مختلف سازمان
۲-۲-۳-۱- قدرت در سطح عمودی
۲-۲-۳-۱-۱- منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان
۲-۲-۳-۱-۲- منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان
۲-۲-۳-۱-۳- منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان
۲-۲-۳-۲ – قدرت در سطح افقی
۲-۲-۴- روابط قدرت
۲-۲-۴-۱-  رابطه صف و ستاد
۲-۲-۴-۲- تشکیل دسته‌ها و ائتلاف
۲-۲-۵- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون
۲-۲-۶- انواع رویکردها به قدرت
۲-۲-۶-۱- راسل و قدرت
۲-۲-۶-۲- هیکس، گولت و قدرت
۲-۲-۶-۳- گالبرایت و قدرت
۲-۲-۶-۴- اتزیونی و قدرت
ب- پیشینه پژوهشهای انجام شده
۲-۳- پژوهش‌های پیرامون ارتباطات سازمانی
۲-۳-۱- پژوهش‌‌های انجام شده در داخل کشور
۲-۳-۲- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور
۲-۴- پژوهشهای پیرامون منابع قدرت
۲-۴-۱-  پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور
۲-۴-۲-  پژوهش‌های انجام شده و در خارج از  کشور
نتیجه گیری کلی

فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- جامعه آماری
۳-۲- گروه نمونه
۳-۳- روش و طرح نمونه‌برداری
۳-۴- حجم نمونه
۳-۵- ابزار گردآوری داده‌ها
۳-۵-۱- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی
۳-۵-۲- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»
۳-۶- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه
۳-۶-۱- روایی
۳-۶-۲- اعتبار
۳-۷- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها)
۳-۸- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش
مقدمــه
تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس
۴-۱- توصیف داده‌ها
۴-۱-۱- توصیف مولفه های منابع قدرت
توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مدیران
۴-۱-۲- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی
۴-۱-۳- توصیف سایر داده‌ها
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات
۴-۲-۱- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی

فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش 
۵-۱- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
۵-۲- محدودیت‌های پژوهش
۵-۳- پیشنهادها
۵-۳-۱- پیشنهاد به برنامه‌ریزان
۵-۳-۲- پیشنهاد به پژوهشگران

فهرست جداول
جدول ۲-۱: منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان
جدول ۲-۲- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی
جدول شماره ۲-۲-: مقایسه شایستگی‌های مورد نیاز مدیران و کارآموزان تربیت بدنی
جدول شماره ۲-۳-  مقایسه شایستگی‌های مدیران باشگاه‌های ورزشی
جدول شماره ۳-۱: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای
جدول شماره ۳-۲: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای
جدول ۳-۳ : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت
جدول ۴-۱-۱- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش
جدول ۴-۱-۲- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار
جدول ۴-۱-۳- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون
جدول ۴-۱-۴- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص
جدول ۴-۱-۵- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت
جدول ۴-۱-۶- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی
جدول ۴-۱-۷- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش
جدول ۴-۱-۸- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار
جدول ۴-۱-۹- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون
جدول ۴-۱-۱۰- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت
جدول ۴-۱-۱۱- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص
جدول ۴-۱-۱۲- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش
جدول ۴-۱-۱۳- میانگین و انحراف معیار بازخورد
جدول ۴-۱-۱۴- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی
جدول ۴-۱-۱۵- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی
جدول ۴-۱-۱۶- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش
جدول ۴-۱-۱۷- جدول توزیع فراوانی بازخور
جدول ۴-۱-۱۸ جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی
جدول ۴-۱-۱۹- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی
جدول ۴-۱-۲۰ جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب
جدول ۴-۱-۲۱- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی
جدول ۴-۱-۲۲ میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت
جدول ۴-۱-۲۳- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت
جدول ۴-۱-۲۴- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی
جدول ۴-۲-۱- ضریب همبستگی بین منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی
جدول ۴-۲-۲- ضریب همبستگی بین منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی
جدول ۴-۲-۳- ضریب همبستگی بین منبع قدرت مرجعیت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی۱۶۰
جدول ۴-۲-۴- ضریب همبستگی بین منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات
جدول ۴-۲-۵- ضریب همبستگی بین منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی
جدول ۴-۲-۶- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت پاداش به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۲
جدول ۴-۲-۷- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت اجبار به تفکیک رشته تحصیلی
جدول ۴-۲-۸- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت قانون به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۴
جدول ۴-۲-۹- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت مرجعیت به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۴
جدول ۴-۲-۱۰- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت تخصص به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۵
جدول ۴-۲-۱۱ – ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سابقه مدیریت
جدول ۴-۲-۱۲- ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سنوات خدمت
جدول ۴-۲-۱۳- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه یک
جدول ۴-۲-۱۴- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه دو
جدول ۴-۲-۱۵- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه سه
جدول ۴-۲-۱۶- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه چهار
جدول ۴-۲-۱۷- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه پنج
جدول ۴-۲-۱۸- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه شش
جدول ۴-۲-۱۹- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه هفت

فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱-۱- نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی
نمودار ۴-۱-۲- نمودار میله‌ای منبع قدرت پاداش
نمودار ۴-۱-۳ نمودار میله‌ای منبع قدرت اجبار

نمودار ۴-۱-۴- نمودار میله ای منبع قدرت قانون

نمودار ۴-۱-۵- نمودار میله‌ای منبع قدرت مرجعیت
نمودار ۴-۱-۶- نمودار میله‌ای منبع قدرت تخصص
نمودار ۴-۱-۷- نمودار میله‌ای‌ارتباطات اثربخش
نمودار ۴-۱-۸- نمودار میله‌‌ای بازخور
نمودار ۴-۱-۹- نمودار میله‌ای‌تعدد کانالهای ارتباطی
نمودار ۴-۱-۱۰- نمودار میله‌ای اثربخشی ارتباطات سازمانی
نمودار ۴-۱-۱۱- نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب
نمودار ۴-۱-۱۲- نمودار میله‌ای رشته تحصیلی
نمودار ۴-۱-۱۳- نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی

منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی
منابع اینترنتی


پیوستها
عنوان
۱-    پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی
۲-    پرسشنامه منابع قدرت
۳-    معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی
۴-    محاسبات آماری

 

همچنین بخوانید:  دانلود آرشیو کتابهای رشته مدیریت در دانشگاه پیام نور

فهرست فایل پاورپوینت

تشکر و قدردانی

فصل اول – مقدمه پژوهش

    عنوان تحقیق                

     مقدمه

     بیان مساله

     اهمیت و ضرورت پژوهش

     اهداف پژوهش

الف ( هدف کلی

ب  ( اهداف جزئی

      پرسشهای پژوهش

الف ( اصلی

ب  (فرعی

     متغیرهای پژوهش

متغیر پیش بین

 متغیر ملاک

متغیر تعدیل کننده

متغیر کنترل

     تعاریف علمی واژه ها

     تعاریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم – بررسی پیشینه پژوهش

مقدمــه

الف ) بررسی نظریه‌ها

     ارتباطات

       اهمیت ارتباطات

       تعاریف ارتباطات

       فرآیند ارتباط

         منبع

         رمزگذاری

         وسیله

         رمزگشایی

         دریافت کننده 

         بازخورد

       مسیر ارتباطات 

         ارتباطات عمودی

الف ) مسیر رو به پایین       

ب ) ارتباطات رو به بالا

         ارتباطات در سطح افقی

       مدل ارتباطات

       اصول ارتباطات

       ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت  

         دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات

         نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات

         دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات

          دیدگاه اقتضایی و ارتباطات

         دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات

       اثربخشی در ارتباطات میان فردی

       ویژگی‌های اثربخشی

         گشودگی

         همدلی

         حمایتگری

         مثبت گرایی

         تساوی

         همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم

        موانع ارتباطی

     قدرت

       اهمیت قدرت    

       تعاریف قد÷ت   

       قدرت در سطوح مختلف سازمان

         قدرت در سطح عمودی

           منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان

           منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان

           منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان

          قدرت در سطح افقی

       روابط قدرت      

          رابطه صف و ستاد

         تشکیل دسته‌ها و ائتلاف     

      منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون

       انواع رویکردها به قدرت

         راسل و قدرت

         هیکس، گولت و قدرت

         گالبرایت و قدرت

         اتزیونی و قدرت

ب  پیشینه پژوهشهای انجام شده

     پژوهش‌های پیرامون ارتباطات سازمانی

       پژوهش‌‌های انجام شده در داخل کشور:

       پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور

     پژوهشهای پیرامون منابع قدرت

        پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور

        پژوهش‌های انجام شده و در خارج از  کشور

نتیجه گیری کلی

فصل سوم – روش پژوهش

     جامعه آماری

     گروه نمونه

     روش و طرح نمونه‌برداری

     حجم نمونه

     ابزار گردآوری داده‌ها

       پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی

       پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»

     تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه

       روایی

       اعتبار

     نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها

     طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم – یافته های پژوهش

مقدمــه

تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس

     توصیف داده‌ها

       توصیف مولفه های منابع قدرت

توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مدیران

       توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی

       توصیف سایر داده‌ها

     تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات

       نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی

 

فصل پنجم – تفسیر واستنتاج نتایج پژوهش

سوالات فرعی

یافته های جانبی

محدودیت های پژوهش

پیشنهادها

پیشنهاد به برنامه ریزان

پیشنهاد به پژوهشگران

 

دانلود پایان نامه اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
قیمت : 11900 تومان
فرمت فایل : Word
تعداد صفحه : 263
حجم فایل : 0.9 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.