خانه / رشته های علوم انسانی / رشته روانشناسی / دانلود پایان نامه رابطه سازگاری اجتماعی دانش آموزان با اعتیاد به پیامک

دانلود پایان نامه رابطه سازگاری اجتماعی دانش آموزان با اعتیاد به پیامک

موبایل

رابطه سازگاری اجتماعی و هیجان خواهی با اعتیاد به پیامک در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان میاندرود

کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

 

چکیده

این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر توجه به هدف، کاربردی بود. جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان پایه اول تا چهارم دوره متوسطه در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ به تعداد ۱۸۸۰ نفر بودند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ۲۰ سوالی سازگاری اجتماعی سینها و سینک، پرسشنامه ۴۰ سوالی هیجان خواهی زاکرمن و پرسشنامه ۱۵ سوال اعتیاد به پیامک بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد، کمینه وبیشینه، فراوانی، درصد فراوانی جداول و نمودارها و در بخش آمار استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل، تحلیل واریانس و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.

نتیجه نشان داد:

۱- بین سازگاری اجتماعی و هیجان خواهی با اعتیاد به پیامک در دانش آموزان دختر و پسر رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.

۲- بین دختران و پسران در سازگاری اجتماعی تفاوت معناداری وجود نداشت ولی هیجان خواهی  و اعتیاد به پیامک تفاوت معناداری وجود داشت و پسران هیجان خواهی و اعتیاد به پیامک بیشتری نسبت به دختران داشتند.

۳- بین دانش آموزان پایه های تحصیلی اول ، دوم ، سوم و چهارم در سازگاری اجتماعی، هیجان خواهی و اعتیاد به پیامک تفاوت معناداری وجود داشت.

۴- اعتیاد به پیامک در دانش آموزان براساس متغیرهای سازگاری اجتماعی و هیجان خواهی قابل پیش بینی بود.

کلمات کلیدی : سازگاری اجتماعی ، هیجان خواهی ، اعتیاد به پیامک

همچنین بخوانید:  دانلود پایان نامه تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد

دانش_آموزان

فهرست

فصل اول – کلیات مساله پژوهش

فصل دوم – ادبیات و پیشینه پژوهش

فصل سوم – روش انجام پژوهش

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم – خلاصه ، نتیجه گیری ، محدودیت ها و پیشنهادها

فهرست جدول ها

فهرست نمودارها

دانلود پایان نامه رابطه سازگاری اجتماعی دانش آموزان با اعتیاد به پیامک
قیمت : 0 تومان
فرمت فایل : Pdf
تعداد صفحه : 146
حجم فایل : 1.3 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.