خانه / جزوه درسی / دانلود کتاب جامع چیلر

دانلود کتاب جامع چیلر

چکیده

کتاب چیلر جامع ، کتابی کاربردی برای دانشجویان رشته تاسیسات می باشد.

 


۲۵۰px-Chiller
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول: تبریدو سیکل تراکمی بخار
١-تبرید
١ تاریخچه تبرید
١- کاربردهای تبرید
١- مبردها
١- خواص مبردها
١- ملاحظات اقتصادی
١- انواع مبردها
CFCگازهای جانشینی
١- اثر تبرید و ضریب عملکرد
١- چرخهها ی تبرید
١ سیکل تبرید تراکمی بخار
١-چیلر تراکمی
فصل دوم: سیکل تبرید جذبی
٢- سیستم تبرید جذبی و ارتباط آن با سیستم تبرید تراکمی
٢-روش کار چیلر های جذبی لیتیوم بروماید- آب یک اثره
٢- خصوصیات جاذب و مبرد
٢-مبردهای دیگر
٢-ضریب عملکرد چیلر جذبی
٢- چرخه ترمودینامیکی چیلر جذبی لیتیوم بروماید-آب یک اثره
٢-روشهای افزایش راندمان سیکل جذبی
٢- چیلرهای جذبی چند اثره
٢- چیلرهای جذبی دو اثره
٢-چیلرهای جذبی سه اثره
٢- چیلر هیتر شعله مستقیم
٢-مزایای چیلر هیترهای شعله مستقیم
٢- سیکل کاری در حالت سرمایش (با تأمین آبگرم مصرفی بهداشتی)
٢- سیکل کاری در حالت گرمایش (با تأمین آبگرم وسایل بهداشتی)
٢- سیکل کاری در حالت تأمین آب گرم بهداشتی
٢-اعداد مشخصه چیلرهای جذبی
٢-صنعت چیلر جذبی
٢- ادکتور
٢- پمپها/موتورها
فصل سوم: استفاده ونگهداری چیلر های جذبی
٣- خوردگی سیستمهای جذبی
٣- تجزیه شیمیایی
٣-بازدارنده ها
٣-سیستم تخلیه گاز های غیر قابل تقطیر
٣- سیستم رفع کریستال
٣- کنترل ظرفیت و غلظت
٣- روشن خاموش شدن دستگاه
٣- روشن خاموش کردن نیمه اتوماتیک
٣- روشن خاموش کردن تمام اتوماتیک
٣-مراحل روشن کردن دستگاه
٣- مراحل خاموش کردن دستگاه
٣-بازدید دورهای (سرویس)
٣- نگهداری عمومی
٣- رسوب لولههای تقطیر کننده
٣- محافظت از تجهیزات
٣- مقدار جمعآوری گازهای غیرقابل تقطیر
٣- تعیین میزان افت عملکرد جاذب
٣- افزودن الکل اکتیل به محلول
٣-سرویس داخل دستگاه (شکستن خلا دستگاه)
٣- اشکالهای احتمالی و رفع اشکال
فصل چهارم: خواص محلول لیتیوم بروماید آب
۴- خصوصیات ماده لیتیوم بروماید
۴- خواص ترمودینامیکی محلول لیتیوم بروماید آب
۴- خواص فیزیکی محلول لیتیوم بروماید آب
فصل پنجم: مبدل های حرارتی پوسته و لوله
۵- مقدمه
۵- اجزای اصلی
۵- انواع پوسته
۵- انواع دسته لولهها
۵- لولهها و گذرهای لوله
۵- جانمایی لوله
۵- هندسه و نوع دیوارکها
۵- تعیین سمت پوسته یا لوله برای جریانها
فصل ششم:انتقال حرارت
۶) مقدمه
۶) انتقال حرارت تک فاز
۶) انتقال حرارت تک فازداخل لوله
۶) انتقال حرارت تک فاز روی دسته لوله
۶) جوشش
۶) تقطیر (چگالش)
۶- چگالش فیلمی بر روی یک لوله افقی
۶- چگالش فیلمی آرام
۶- جابجایی اجباری
۶- چگالش فیلمی روی دسته لوله ها
۶- اثر سیلان چگالیده
۶- چگالش در داخل لوله هابی افقی
۶) محاسبه افت فشار
۶- افت فشار سمت لوله
۶- افت فشار سمت پوسته
فصل هفتم: تحلیل ترمودینامیکی

٧- مقدمه
٧- دادههای طراحی
٧- محاسبه دبی و خواص مبرد
٧- محاسبه خواص و دبی محلول در نقاط مختلف سیکل
٧- محاسبه بار حرارتی اجزای سیکل
٧- محاسبه دبی آب برج خنک کن، آب خنک شده، بخار مصرفی
٧- ضریب عملکرد سیکل
فصل هشتم: طراحی اجزای چیلر جذبی
٨- کندانسور
٨- مشخصات کندانسور
٨- محاسبه تعداد لوله ها
٨-محاسبه ضریب انتقال حرارت سمت لوله
٨-دمای سطح لوله
٨- ضریب انتقال حرارت سمت پوسته
٨- محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت
٨- محاسبه افت فشار لوله ها
٨- ژنراتور بخار
٨- مشخصات ژنراتور
٨- محاسبه تعداد لوله ها
٨-محاسبه ضریب انتقال حرارت سمت لوله
٨-دمای سطح لوله
٨- ضریب انتقال حرارت سمت لوله
٨- محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت
٨- اواپراتور
٨- لوله با فین شعاعی کوتاه
٨- مشخصات اوپراتور
٨- تعداد لوله های اوپراتور
٨-محاسبه ضریب انتقال حرارت سمت لوله
٨-دمای سطح لوله
٨- ضریب انتقال حرارت سمت پوسته
٨- محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت
٨- افت فشار داخل لوله
٨- واحد جاذب
٨- مشخصات
٨- تعداد لوله ها
٨- ضریب جابجایی سمت پوسته
٨- ضریب انتقال حرارت سمت لوله
٨- ضریب کلی انتقال حرارت
٨- افت فشار لوله های جاذب
٨-مبدل حرارتی
٨- مشخصات مبدل حرارتی
٨- تعداد لوله ها
٨- ضریب انتقال حرارت سمت لوله
٨- دمای سطح لولهها
٨- ضریب انتقال حرارت سمت پوسته
٨- ضریب کلی انتقال حرارت
٨- افت فشار
بحث ،نتیجه گیری ،پیشنهادات
منابع و مآخذ
نمودارها

پیوستA
جداول

پیوستB
نمونه هایی از چیلر های جذبی ، اجزا، سیکل کاری،کاتالوگ ها

پیوست C

 

 

دانلود کتاب جامع چیلر
قیمت : 0 تومان
فرمت فایل : Pdf
تعداد صفحه : 194
حجم فایل : 2.7 مگابایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *