خانه / پروژه های نایاب / دانلود پایان نامه رابطه بسته بندی با رفتار خرید مصرف کنندگان
دروس مهندسی صنایع دروس مدیریت آموزش رباتیک
دروس آمار و داده کاوی دروس علوم مالی آموزش ساخت بازی
دروس مهندسی شیمی دروس مهندسی برق آموزش زبان انگلیسی
دروس مهندسی عمران دروس مهندسی قدرت آموزش برنامه نویسی
دروس مهندسی معماری دروس مهندسی کنترل آموزش هوش مصنوعی
دروس مهندسی مکانیک آموزش مجموعه آفیس آموزش طراحی وبسایت
دروس مهندسی پزشکی آموزش های طراحی و گرافیک آموزش راه اندازی سایت
دروس مهندسی نرم افزار آموزش نگارش متون دانشگاهی آموزش برنامه نویسی اندروید
● آموزش های رایگان ● تبلیغات دیجیتال هوشمند ● استخدام در فرادرس

دانلود پایان نامه رابطه بسته بندی با رفتار خرید مصرف کنندگان

بسته بندی لبنیات

بررسی رابطه بسته بندی با رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی از نظر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول (مطالعه موردی) ارائه سال ۱۳۹۳

*پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی

چکیده

هدف پژوهش تاثیر بسته بندی بر مشتری در محصولات لبنی را مورد بررسی قرار می دهد.

 روش انجام پژوهش توصیفی _ پیمایشی از نوع همبستگی است؛ و جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  علی آباد کتول می باشد. بر اساس جدول کرجسی و مورگان؛  نمونه به تعداد ۳۷۵ نفر از دانشجویان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه استاندارد کای تونگ هویی ( ۲۰۱۱) است. روایی مورد نظر پژوهش از نوع روایی محتوا است که مورد تایید کارشناسان و صاحبنظران متخصص در این زمینه رسیده است.

و مقدار پایایی، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر ۷۶۱/۰ به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن استفاده شد.

نتایج به دست آمده از آزمون پیرسون نشان داد که هر هفت عنصر بسته بندی در این مدل شامل: رنگ، طراحی، مواد استفاده شده، تصویر زمینه، اطلاعات چاپ شده، نوع فونت و نو آوری دارای رابطه مثبت و مطلوب با رفتار خرید مصرف کنندگان این نوع محصولات می باشد.

نتیجه حاصل از آزمون فریدمن در جهت رتبه بندی این هفت عنصر بیان می کند که اولویت اول در این عناصر ” اطلاعات چاپ شده” با میانگین رتبه ۰۱/۶ می باشد، بعد از آن عناصر” طراحی بسته بندی” و “مواد استفاده شده” اولویت های بعدی می باشند. عناصر دیگر  به ترتیب « تصویر زمینه، نوآوری، نوع فونت و رنگ » اولویت های آخر در رفتار خرید مصرف کنندگان می باشند.

 

واژگان کلیدی: محصولات لبنی، رفتار مصرف کنندگان، عناصر بسته بندی مواد غذایی، مصرف کننده ، رضایتمندی مشتریان ،اهمیت مشتری ، بسته بندی لبنیات

بسته بندی محصولات لبنی

فهرست

فصل اول: کلیات تحقیق          

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت مسئله

اهداف تحقیق

هدف اصلی

اهداف فرعی

سوالات تحقیق

سوال اصلی

سوالات فرعی

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

روش تحقیق

روش گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

جامعه آماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

تعریف نظری

 

تصویر زمینه و نوع فونت بسته بندی

طراحی بسته بندی

نوآوری

اطلاعات چاپ شده

رفتار خرید مصرف کننده

تعریف عملیاتی

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق            

مقدمه

تاریخچه بسته بندی در ایران و کشورهای دیگر

تعریف بسته بندی و ابعاد آن

مواد استفاده شده در بسته بندی

نوع فونت و طراحی و رنگ بسته بندی

اطلاعات چاپ شده

تصویر زمینه بسته بندی

وظایف و کارکردهای بسته بندی

تعریف مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

تعریف رفتار خرید مصرف کننده

فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده

عوامل موثر بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان

عوامل روانی و فردی

عوامل موقعیتی

عوامل آمیخته بازاریابی

انواع رفتار خرید مصرف کننده

سوابق و پیشینه ی تحقیق

جدول     : تحقیقات داخلی

جدول     : تحقیقات خارجی

نتیجه گیری

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق               

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه و حجم آن

روش نمونه گیری

ابزار گردآوری داده ها

روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

روایی

پایایی

روش تجزیه و تحلیل آماری

 

فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها   

مقدمه

آمار توصیفی مربوط به نمونه

متغیر سن

متغیر جنسیت

مقطع تحصیلی

دانشکده محل تحصیل

آزمون نرمال بودن : آزمون کولموگروف اسمیرنوف

رفتار خرید مصرف کنندگان بر حسب متغیرهای تحقیق (سن، جنسیت، مقطع تحصیلی، دانشکده محل تحصیل) :

آمار استنباطی مربوط به فرضیه های تحقیق

آزمون فرضیه اصلی

آزمون فرضیه های فرعی

آزمون فریدمن

نتیجه گیری

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                

مقدمه

بحث و مقایسه نتایج تحقیق

پیشنهادات کاربردی  تحقیق

پیشنهاد برای تحقیقات آتی

محدودیت های تحقیق

منابع فارسی

ضمائم

 

دانلود پایان نامه رابطه بسته بندی با رفتار خرید مصرف کنندگان
قیمت : 19000 تومان
فرمت فایل : Word
تعداد صفحه : 96
حجم فایل : 0.2 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *