خانه / رشته های فنی مهندسی / رشته مهندسی ICT / دانلود پایان نامه بررسی عملکرد فیبر نوری

دانلود پایان نامه بررسی عملکرد فیبر نوری

چکیده 

در این پایان نامه، ساختمان و شیوه ی عملکرد فیبر نوری مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا با بیان مزایا وکاربردهای فیبرنوری با این رسانه ی انتقال آشنا می شویم. درادامه با بررسی چند قانون فیزیک نور، چگونگی انتقال نور در فیبر نوری را مطالعه می کنیم. مطالب بعدی ، انواع مختلف فیبر نوری و چگونگی ساخت فیبر هستند.

در بحث شبکه بندی به وسیله ی فیبر، پس از مطالعه ی چگونگی کابل کشی به وسیله ی فیبر ها، به بررسی مدل های نوری و انواع توپولوژی های قابل به کارگیری در شبکه بندی به وسیله ی فیبر نوری می پردازیم. در پایان دو طرح عملی پیاده سازی شده، که در آن از فیبر نوری به عنوان رسانه ی انتقال استفاده شده است، مورد بررسی قرار می گیرد.

 

preview_html_m4cc02457

فهرست 
مقدمه

فصل اول : آشنایی با فیبرنوری

۱-۱- تاریخچه ی فیبرنوری
۱-۲- مزایای تارهای نوری
۱-۲-۱- قیمت پایین
۱-۲-۲- استحکام کششی مناسب
۱-۲-۳- پهنای باند وسیع
۱-۲-۴- محافظت در مقابل تداخل و تزویج
۱-۲-۵ ایزولاسیون کامل الکتریکی
۱ -۲-۶- امنیت
۱-۲-۷- مصونیت در مقابل خوردگی
۱-۲-۸- غیرقابل اشتعال بودن
۱-۲-۹- وزن کم و قطرکوچک
۱-۲-۱۰- اتلاف پایین
۱-۲-۱۱- نصب و نگهداری آسان تر
۱-۲-۱۲- فرستنده هایی با قیمت کمتر
۱-۲-۱۳- انعطاف پذیری
۱-۳- کاربردهای مخابرات تارنوری

فصل دوم : فیزیک موجبرهای نوری

۱-۲- طبیعت نور
۲-۱-۱- تعاریف و قوانین نور
۲-۱-۱-۱- ضریب شکست
۲-۱-۱-۲- پدیده های تابش ، انعکاس و انکسار
۲-۱-۱-۳- قوانین اسنل
۲-۱-۱-۴- حالت های مختلف تابش نور در دو محیط مختلف(N1>N2)
۲-۲- انتقال نور در فیبرنوری
۲-۲-۱- طیف الکترومغناطیسی
۲-۲-۲- زاویه ی پذیرش
۲-۲-۳- انتشارنور با استفاده از شعاع نوری(نورهندسی)
۲-۲-۴- انتشارنور با استفاده از آنالیزمدی(نورموجی)
۲-۲-۵- تئوری مد در فیبرنوری

فصل سوم : چگونگی انتقال

۳-۱- چگونگی انتقال
۳-۱-۱- منشاء پیام
۳-۱-۲- مدولاتور
۳-۱-۳- منبع موج حامل
۳-۱-۴- تزویج کننده های کانال(ورودی)
۳-۱-۵- کانال ارتباطی
۳-۱-۶- تزویج کننده های کانال(خروجی)
۳-۱-۷- آشکارساز
۳-۱-۸- پردازشگرسیگنال
۳-۱-۹- پیام خروجی
۳-۲- عناصرخط انتقال فیبرنوری
۳-۲-۱- رابطه ی توزیع کننده ی داده ها در شبکه ی فیبرنوری( FDDI)
۳-۲-۲- شبکه ی نوری سنکرون(SONET)
۳-۲-۲-۱- مشخصات SONET
۳-۲-۳-فرستنده های نوری
۳-۲-۳-۱- ویژگی های منابع نور مورداستفاده در سیستم های نوری
۳-۲-۳-۲- تفاوت نور لیزر و نورمعمولی
۳-۲-۳-۳- خصوصیات دیودمنتشرکننده ی نور
۳-۲-۳-۴- خصوصیات دیودلیزری
۳-۲-۴- آشکارسازهای نوری(OPTICAL DETECTOR)

فصل چهارم : ساختمان فیبرنوری

۴- ساختمان فیبرنوری
۴-۲- شیمی موجبرهای نوری
۴-۲-۱- شیشه شیلیکای گداخته
۴-۲-۲- تولید شیشه سیلیکای گداخته
۴-۲-۳- خصوصیات ماده
۴-۳- انواع فیبرنوری
۴-۳-۱- انواع کابل فیبرنوری ازنظرشیوه ی انتقال
۴-۳-۱-۱- فیبرچندحالته
۴-۳-۱-۱-۱- انواع فیبرهای چندحالته
۴-۳-۱-۲- فیبرتک حالته
۴-۳-۲- انواع کابل فیبرنوری ازنظر حفاظت
۴-۳-۲-۱- LOSS BUFFER
۴-۳-۲-۲- TIGHT BUFFER
۴-۳-۳- انواع کابل فیبرنوری از نظر روکش
۴-۳-۳-۱- IN DOOR
۴-۳-۳-۲- OUT DOOR
۴-۳-۳-۳- IN DOOR – OUT DOOR
۴-۳-۴- انواع کابل فیبرنوری ازنظر ماده ی سازنده
۴-۳-۴-۱- کابل فیبرنوری شیشه ای
۴-۳-۴-۲- کابل فیبرنوری پلاستیکی
۴-۳-۴-۲-۱- کاربردهای کابل فیبرنوری پلاستیکی
۴-۳-۴-۳- کابل نوری با پوشش پلیمرسخت
۴-۳-۴-۳-۱- خصوصیات کابل فیبرنوری با پوشش پلیمر سخت
۴-۴- تکنولوژی ساخت
۴-۴-۱- روش بوته مضاعف
۴-۴-۲- سیلیس رسوب یافته ی دپ شده(DDS)
۴-۴-۲-۱- رسوب بیرونی
۴-۴-۲-۲- رسوب محوری
۴-۴-۲-۳- رسوب داخلی
۴-۴-۳- کشیدن تار
۴-۴-۳-۱- سیلیس پوشش شده با پلاستیک

فصل پنجم : طراحی شبکه ی کابل

۵- طراحی شبکه ی کابل
۵-۱- جنبه های طراحی مکانیکی
۵-۲- تزویج کننده
۵-۲-۱- تزویج عدسی
۵-۲-۲- تزویج سربه سر
۵-۳- اتصال دو فیبر به صورت دائمی(SPLICE)
۵-۳-۱- اتصال دائمی دو فیبر به روش همجوشی
۵-۳-۲- اتصال دائمی دو فیبر به روش قفل شدن

نتیجه گیری
خلاصه
پیوست ها
فهرست منابع

فهرست شکل­ها

 فصل اول

  شکل ۱-۱ صوت سنج زیردریایی

فصل دوم

 شکل ۲-۱ نمایش موج کروی ، صفحه­ای و شعاع­های نوری

 شکل ۲-۲ پدیده­های تابش ، انعکاس و انکسار

 شکل ۲-۳ نمایش زوایای تابش و شکست در حالت­های گوناگون

 شکل ۲-۴ طیف امواج الکترومغناطیسی

 شکل ۲-۵ انواع قطبش

 فصل سوم

 شکل ۳-۱ جزئیات یک سیستم مخابراتی

 شکل ۳-۲ حلقه SONET های شبکه

 شکل ۳-۳ دیودهای لیزری

 شکل ۳-۴ فتودیود نیمه ­هادی

فصل چهارم

 شکل ۴-۱ چسبندگی شیشه سیلیکای گداخته

 شکل ۴-۲ ضریب شکست SIO2 با مواد تغلیظ کننده­ی مختلف

 شکل ۴-۳ فیبرچندحالته با ضریب شکست پله­ای

شکل ۴-۴ فیبر چندحالته با ضریب شکست تدریجی

 شکل ۴-۵ فیبرتک حالته

شکل ۴-۶ TIGHT BUFFER  و LOSS BUFFER

شکل ۴-۷ دو نمونه از کابل­های IN DOOR

 شکل ۴-۸ دو نمونه از کابل­های OUT DOOR

  شکل ۴-۹ چهارنمونه از کابل­های IN DOOR – OUT DOOR

 شکل ۴-۱۰ اجزاء فیبرنوری شیشه­ای

 شکل ۴-۱۱ مقایسه ­ی اندازه ­ی POF با سایر فیبرهای نوری

 شکل۴-۱۲ مقایسه ­ی وزن POF  با سایر کابل­های شبکه

 شکل ۴-۱۳ طول موج POF

  شکل ۴-۱۴ ساختار فیبرنوری H-PCF

 شکل ۴-۱۵ فرآیند ساختار تار با روش بوته مضاعف

 شکل ۴-۱۶ رسوب ­دهی بخار شیمیایی بیرونی (CVD بیرونی)

 شکل ۴-۱۷ رسوب ­دهی بخارمحوری

 شکل ۴-۱۸ CVD اصلاح شده

 شکل ۴-۱۹ MCVD غنی­شده با پلاسما

 شکل ۴-۲۰ سیستم کشیدن و پوشش دادن تار

فصل پنجم

 شکل ۵-۱ اساس تزویج لنزی

 شکل ۵-۲ اساس تزویج سربه ­سر

 شکل ۵-۳ (A) جابه ­جایی محورتارها ، (B) ناهم ­محوری زاویه­ای تارها ، (C) جدایی سرهای انتهایی تارها

شکل ۵-۴ چندنمونه از اتصال دائم

 شکل ۵-۵ دو نمونه دستگاه FUSION SPLICER

 شکل ۵-۶ یک نوع دستگاه FUSION SPLICER

 شکل ۵-۷ دستگاه FIBR LOCK ساخت شرکت ۳M

دانلود پایان نامه بررسی عملکرد فیبر نوری
قیمت : 5200 تومان
فرمت فایل : Word
تعداد صفحه : 108
حجم فایل : 3.6 مگابایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *