خانه / پروژه های نایاب / دانلود پایان نامه اعتماد مشتریان به پرداخت الکترونیکی

دانلود پایان نامه اعتماد مشتریان به پرداخت الکترونیکی

بررسی رابطه بین امنیت و اعتماد درک شده مشتریان با استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی (موبایل بانک) در شعب بانک ملت شهرستان گنبدکاووس

 

سیستم پرداخت الکترونیکی یکی از خدمات بانکداری الکترونیکی است.

برای برتری سیستم پرداخت الکترونیکی بر سیستم سنتی، باید اعتماد و امنیت وجود داشته باشد.

 

برای جذب، نگهداری و بازگرداندن کاربران سیستم پرداخت الکترونیکی ، بهبود بخشیدن به ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد در طول تراکنش های پرداخت الکترونیکی امری حیاتی است.

در این پژوهش سعی شده تأثیر ادراک مشتری از امنیت و اعتماد در استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی بانک ملت،بررسی شود.

روش پژوهش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و به آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری پرداخته شده است. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفته است استفاده گردیده است.

نتایج حاکی از آن است که بین حفاظت فنی با امنیت درک شده و اعتماد درک شده ارتباط معنی داری وجود دارد.

بین فرآیندهای تراکنش با امنیت درک شده ارتباط معنی داری وجود دارد این در حالی است که نتایج نشان دهنده آن است که بین فرآیندهای تراکنش و اعتماد درک شده رابطه معنی داری وجود ندارد.

همچنین بخوانید:  دانلود پایان نامه کیفیت خدمات الکترونیکی در شعب بانک ملی

در ادامه بین بیانیه امنیت و اعتماد درک شده رابطه معنی داری وجود دارد در حالی است که بین بیانیه امنیت و امنیت درک شده ارتباط معنی داری وجود ندارد. در ادامه محقق دریافت که بین امنیت درک شده و اعتماد درک شده رابطه معنی داری در استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: سیستم پرداخت الکترونیکی؛ بیانیه امنیت؛ حفاظت فنی؛ رضایتمندی مشتریان بانک، فرآیندهای تراکنش؛ بانکداری الکترونیک، امنیت و اعتماد درک شده مشتریان

ملت

 

فهرست

فصل اول – کلیات و طرح تحقیق

مقدمه

بیان مساله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

قلمرو زمانی ؛ مکانی و موضوعی تحقیق

تعریف عملیاتی و مفهومی تحقیق

 

فصل دوم  – مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه

اهمیت و مفهوم  اعتماد

اعتماد در تجارت الکترونیک

ویژگیهای اعتماد در تجارت الکترونیک

مشخصات اعتماد مجازی

متغیرهای فردی موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیکی

متغیرهای مربوط به شرکت مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیکی

متغیرهای مربوط به تارنما

متغیرهای مربوط به آمیخته بازاریابی بانکی

متغیرهای زیرساختی مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک

خدمات امنیتی مورد نیاز در تجارت الکترونیکی

امضای الکترونیکی

گواهی الکترونیکی و زیر ساخت کلیدعمومی

مرکز صدور گواهی

مخزن

همچنین بخوانید:  دانلود مقاله روابط عمومی ایران و جهان

دفاتر ثبت نام

قوانین و مقررات

امنیت سایت تجاری در اینترنت

مهر زمانی

سیستم پرداخت

اهمیت سیستم پرداخت

ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیک

ارزیابی ویژگیهای سیستم پرداخت الکترونیک

مزایا و معایب مدلهای پرداخت

مزایا و معایب سیستمهای مبتنی بر حساب

پیشینه پژوهش

مدل مفهومی پژوهش

 

فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری و حجم نمونه

روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه

روش گردآوری داده ها

روائی و پایائی تحقیق

روائی پرسشنامه

پایائی پرسشنامه

شیوه تجزیه و تحلیل دادهها

مدل سازی معادلات ساختاری

مراحل مدل سازی در SEM

روش حداقل مربعات جزئی(PLS)

پایایی و روایی در PLS

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی(CR)

سنجش بارهای عاملی

روایی همگرا

روایی واگرا

معیارهای ارزیابی برازش مدل در PLS(مدل اندازه گیری، ساختاری و کلی)

معیار مقادیر اشتراکی برای ارزیابی برازش بخش مدلهای اندازه گیری

اعداد معناداری t و R Squares برای ارزیابی برازش بخش ساختاری

معیار برازش(GOF)برای ارزیابی برازش بخش کلی

 

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

آمار توصیفی

توزیع جنسیتی

توزیع میزان تحصیلات

بررسی مدل اندازهگیری پژوهش

بررسی روایی سازه ابزار تحقیق

آزمون مدل مفهومی پژوهش

 

فصل پنجم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

خلاصه محتوایی تحقیق

نتیجه گیری

نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

همچنین بخوانید:  دانلود جزوه ارزیابی طرح های صنعتی

منابع و مأخذ

*این پایان نامه در سایت دیگری یافت نمی شود.

دانلود پایان نامه اعتماد مشتریان به پرداخت الکترونیکی
قیمت : 29000 تومان
فرمت فایل : Word
تعداد صفحه : 137
حجم فایل : 0.6 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.