خانه / پروژه های نایاب / دانلود پایان نامه بررسی عملکرد شغلی در بین کارکنان نیروی انتظامی

دانلود پایان نامه بررسی عملکرد شغلی در بین کارکنان نیروی انتظامی

ناجا

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد شغلی کارکنان نیروی انتظامی استان گلستان – ارائه در سال ۱۳۹۴

*پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 

 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش وفناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد شغلی کارکنان نیروی انتظامی استان گلستان بود.

روش تحقیق مورد استفاده توصیفی، پیمایشی  از نوع همبستگی بود. حجم جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان نیروی انتظامی استان گلستان به تعداد ۶۰۰ نفر بود. و روش نمونهگیری پژوهش حاضر با توجه به جدول کرجسی و مورگان ۲۳۴ نفر بود.

داده‌های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسش نامه بوده است. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند.

هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج  نشان می دهد بین تمامی مؤلفه های مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد شغلی کارکنان نیروی انتظامی استان گلستان رابطه معناداری وجود دارد.

 

واژه های کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات ، عملکرد کارکنان ، مدیریت دانش ، عملکرد شغلی کارکنان، نیروی انتظامی استان گلستان، جدول کرجسی و مورگان، روش آلفای کرونباخ

*این پایان نامه به همراه پرسشنامه می باشد و در هیچ سایت دیگری یافت نمی شود.

عملکرد شغلی در نیروی انتظامی

فهرست

چکیده

همچنین بخوانید:  دانلود پایان نامه ارتباط میان ابزارهای تبلیغاتی با جذب مشتری و فروش خدمات

فصل اول – کلیات تحقیق     

مقدمه

بیان مساله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف  تحقیق

اهداف فرعی اول

سوالات تحقیق

سوال اصلی اول

فرضیات فرعی اول

روش تحقیق

نوع روش تحقیق

حجم نمونه و روش نمونه گیری

تعاریف عملیاتی متغیرها

 

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: فناوری اطلاعات و ارتباطات

آغاز بکار گیری فناوری های اداری

سیر تکامل فناوری اداری

دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه

دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات

نقش استراتژیک اطلاعات

اطلاعات

اهمیت اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی

سیستمهای اطلاعاتی

کاربرد مدیریت

مشارکت بیشتر در تصمیم گیری

افزایش سرعت در تصمیم گیری

افزایش سرعت در شناسائی مسائل

طرح ریزی سازمان

کاهش ارتقاع هرم سازمان

تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر

بهبود هماهنگی

شرح دقیق تری از وظایف

افزایش کارکنان متخصص

نقش فناوری اطلاعات در سازمان

اتوماسیون اداری

مزایا و معایب اتوماسیون اداری

مزایای مستقیم

مزایای غیر مستقیم

معایب سیستم اتوماسیون اداری

بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری

مجموعه نرم فزار های اتوماسیون

جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری

بهبود کار و اتوماسیون

تحقق دولت الکترونیک در ایران

اتوماسیون  فعالیتهای اختصاصی

اتوماسیون فعالیتهای عمومی

مزایای دولت الکترونیکی

 

بخش دوم  مدیریت دانش          

سیر تحول مدیریت دانش و علل پیدایش آن

جدول گاهشمار مدیریت دانش(حسن زاده )

تعریف دانش

انواع دانش سازمانی

دانش آشکار(تصریحی)

دانش ضمنی(تلویحی)

مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات

همچنین بخوانید:  آرشیو مقالات رشته روانشناسی با فرمت word

مزایای مدیریت دانش

مراحل مدیریت دانش

ضرورت و اهمیت مدیریت دانش در سازمان ها

موانع استقرار مدیریت دانش در سازمانها

عوامل سازمانیک

چالش های مدیریت دانش در سازمان های دولتی

شکل چارچوب نظری لزوم مدیریت دانش سازمان ها(حسن زاده )

مبانی زیر ساخت مدیریت دانش

نمودار  مبانی زیر ساخت مدیریت دانش(سیوان )

فرایند های دانش

پردازش دانش

انتقال دانش

فرایندهای مدیریت دانش

چارچوبی برای اجرای سیستم مدیریت دانش در محیط مشارکتی

بخش سوم: عملکرد

تعریف ارزیابی عملکرد

ویژگی های نظام ارزشیابی عملکرد

اجزای نظام ارزشیابی عملکرد

دلایل استفاده از ارزیابی عملکرد

عوامل اثر گذار بر عملکرد

شیوه های ارزیابی عملکرد

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

شکل چگونگی قرار گرفتن افراد برای تشکیل تیم کاری(خوانساری)

   بخش پنجم: مدل مفهومی تحقیق

 

فصل سوّم – روش شناسی تحقیق

روش تحقیق

از نظر هدف تحقیق

از نظر روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه و روش تعیین حجم نمونه

روش ها و ابزار جمع آوری داده ها

متغیر های تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده ها

روش تحلیل توصیفی داده ها

روش تحلیل استنباطی داده ها

آزمون همبستگی

خلاصه فصل

 

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی

جنسیت

سن

سطح تحصیلات

سابقه خدمت

آمار استنباطی

آزمون فرضیه اصلی اول

 

جدول  تحلیل رگرسیون بین مدیریت دانش با عملکرد شغلی کارکنان

جدول  ضریب همبستگی مدیریت دانش با عملکرد شغلی کارکنان

آزمون فرضیه اصلی دوم

جدول  تحلیل رگرسیون بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد شغلی کارکنان

همچنین بخوانید:  دانلود آرشیو پاورپوینت های رشته دام و طیور

جدول ضریب همبستگی فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد شغلی کارکنان

آزمون فرضیه فرعی اول

جدول تحلیل رگرسیون بین اشاعه دانش با عملکرد شغلی کارکنان

جدول ضریب همبستگی اشاعه دانش با عملکرد شغلی کارکنان

آزمون فرضیه فرعی دوم

جدول تحلیل رگرسیون بین کاربرد دانش با عملکرد شغلی کارکنان

جدول ضریب همبستگی کاربرد دانش با عملکرد شغلی کارکنان

آزمون فرضیه فرعی سوم

جدول تحلیل رگرسیون بین پالایش دانش با عملکرد شغلی کارکنان

جدول ضریب همبستگی پالایش دانش با عملکرد شغلی کارکنان

آزمون فرضیه فرعی چهارم

جدول تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی بین برداشت دانش با عملکرد شغلی کارکنان

آزمون فرضیه فرعی پنجم

جدول تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی بین سرعت در انجام کار با عملکرد شغلی کارکنان

آزمون فرضیه فرعی ششم

جدول تحلیل رگرسیون بین دقت در انجام کار با عملکرد شغلی کارکنان

جدول ضریب همبستگی دقت در انجام کار با عملکرد شغلی کارکنان

آزمون فرضیه فرعی هفتم

جدول تحلیل رگرسیون بین ذخیره سازی به موقع اطلاعات با عملکرد شغلی کارکنان

جدول ضریب همبستگی ذخیره سازی به موقع اطلاعات با عملکرد شغلی کارکنان

آزمون فرضیه فرعی هشتم

جدول تحلیل رگرسیون بین بازیابی به موقع اطلاعات با عملکرد شغلی کارکنان

جدول ضریب همبستگی بازیابی به موقع اطلاعات با عملکرد شغلی کارکنان

 

فصل پنجم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتایج حاصل از تحقیق

پیشنهادات کاربردی

پرسشنامه

دانلود پایان نامه بررسی عملکرد شغلی در بین کارکنان نیروی انتظامی
قیمت : 29000 تومان
فرمت فایل : Word
تعداد صفحه : 159
حجم فایل : 1.5 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.