خانه / پروژه های نایاب / دانلود پایان نامه رابطه مهارت و تیپ های شخصیتی مدیران

دانلود پایان نامه رابطه مهارت و تیپ های شخصیتی مدیران

مدیر

بررسی رابطه بین مهارت‌های مدیریتی و تیپ‌های شخصیتی مدیران با اثربخشی کارکنان

(مطالعه موردی: مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان)

 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهارت‌های مدیریتی و تیپ‌های شخصیتی مدیران با اثربخشی کارکنان می‌باشد.

جامعه آماری این پژوهش، مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان در سال ۱۳۹۴ است.

از میان آن‌ها ۲۵۰ نفر از ۶۰۰ نفر به‌صورت روش نمونه‌گیری تصادفی ساده جهت انجام پژوهش انتخاب شدند.

تحقیق حاضر ازنظر هدف یک تحقیق کاربردی و ازنظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، یک تحقیق توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. بدین منظور جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه ارتقاء مهارت‌های مدیریتی رابرت کتز (۱۹۷۴)، پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی مایرز- بریگز (۱۹۴۰) و پرسشنامه اثربخشی پارسونز (۱۹۶۹) استفاده‌شده است.

روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در هردو سطح توصیفی و استنباطی صورت می‌گیرد. به کمک نرم‌افزار SPSS20 در سطح توصیفی با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی شامل شاخص‌های آماری مانند فراوانی، میانگین و… و در سطح استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون‌های رابطه‌ای (پیرسون و رگرسیون)، تحلیل واریانس و … استفاده می‌شود.

روایی و پایایی یافته ها در این تحقیق نشان می دهد، بین مهارتهای مدیریتی و ابعاد آن با اثربخشی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و ابعاد آن با اثربخشی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

واژگان کلیدی:مهارت‌های مدیریتی، تیپ‌های شخصیتی مدیران، اثربخشی کارکنان، مدیریت درمان تأمین اجتماعی

مدیران

چکیده

فصل اول   کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف اصلی تحقیق

اهداف فرعی تحقیق

سئوالات تحقیق

سئوالات اصلی تحقیق

سئوالات فرعی تحقیق

فرضیه های تحقیق

فرضیه های اصلی تحقیق

همچنین بخوانید:  دانلود پایان نامه رابطه بین اثربخشی تبلیغات و نام تجاری با عملکرد سازمانی

فرضیه های فرعی تحقیق

قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی

قلمرو مکانی

قلمرو موضوعی

متغیرهای تحقیق

تعاریف نظری

مهارت های مدیریتی

مهارتهای فنی

مهارتهای انسانی

مهارتهای ادراکی

تیپ های شخصیتی مدیران

اثربخشی کارکنان

تعاریف عملیاتی

مهارتهای مدیریتی

تیپ های شخصیتی مدیران

اثربخشی کارکنان

 

فصل دوم   ادبیات تحقیق (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

مقدمه

مبانی نظری مهارتهای مدیریتی مدیران

تاریخچه مهارتهای مدیریتی مدیران

تعریف مهارتهای مدیریتی مدیران

مؤلفه‌های مهارتهای مدیریتی مدیران

مهارت فنی

مهارت انسانی

مهارت ادراکی

طبقه بندی سطوح مدیریت

طبقه بندی مدیریت و مهارت

کارکنان اجرایی  تاکید بر مهارتهای فنی

مدیران عملیاتی  تاکید بر مهارت فنی و انسانی

مدیران میانی  تاکید بر مهارت‌های روابط انسانی

مدیریت عالی  تاکید بر مهارت‌های ادراکی

ارزش نسبی مهارت‌ها

مبانی نظری تیپ های شخصیتی مدیران

تعاریف شخصیت

حوزه‌های شخصیت

ساختار

فرآیند

رشد و نمو

آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار

مضامین عمده در نظریه شخصیت

نگرش فلسفی به انسان

تعیین کننده درونی و بیرونی رفتار

ثبات در موقعیت‌ها در طول زمان

وحدت رفتار و مفهوم خویشتن

سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار

رابطه بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود

اثرات گذشته، حال و آینده بر رفتار

نظریه‌های شخصیت

نظریه روان کاوی در شخصیت زیگموند فروید

نظریه روان پویشی  فروید (روانکاوی در شخصیت)

سطوح شخصیت  هشیار ، نیمه هشیار و ناهشیار

ساختار شخصیت  نهاد ، من و فرامن

نظریه نو روانکاوی کارل یونگ

نکات برجسته نظریات یونگ

نظریه روان شناسی فردی آلفرد آدلر

نظریه اختلالات شخصیتی کارن هورنای

نظریه پدیدارشناختی (فرد  محور) کارل راجرز

بررسی نظریات و کارهای راجرز

تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز…

ساختار شخصیت از دیدگاه راجرز

نظریه رویکرد صفات در شخصیت آلپورت

همچنین بخوانید:  دانلود پایان نامه رابطه مدیریت کوانتمی سازمانی

نظریه چندبعدی شخصیت هانس جی آیسنک

بررسی نظریات آیسنک

ابعاد اساسی شخصیت

نظریات رابطه شغل و شخصیت

نظریه شخصیتی  شغلی ‌جان هالند

رابطه شغل و شخصیت

بررسی چند خصوصیت شخصیتی در شغل

اثر کانون کنترل

ماکیاول گرایی

مناعت طبع یا عزت نفس

سازگاری با موقعیت

خطرپذیری

تیپ شناسی

اهمیت شناخت تیپ‌های روانشناختی

نظریه‌های تیپ شناسی

نظریات رورشاخ در سنجش شخصیت

تیپ شناسی در تست رورشاخ

نظریه تیپ گال و جمجمه شناسی روانی

تیپ‌شناسی یونگی

اساس درک واقعی ذهنی از نظر یونگ

کارکردهای غیر عقلانی

کارکردهای عقلانی

روابط کارکردی

انواع کارکرد

تیپ‌های روان‌شناختی یونگ

توصیف تیپ‌های شانزده‌گانه شخصیت

حسی درون گرا با متفکر برون گرا (ISTJ)

حسی درون گرا با احساسی برون گرا (ISFJ)

حسی برون گرا با متفکر درون گرا (ESTP)

حسی برون گرا با احساسی درون گرا (ESFP)

شهودی درون گرا با متفکر برون گرا (INTJ)

شهودی درون گرا با احساسی برون گرا (INFJ)

شهودی برون گرا با متفکر درون گرا (ENTP)

شهودی برون گرا با احساسی درون گرا (ENFP)

متفکر درون گرا با حسی برون گرا (ISTP)

متفکر درون گرا با شهودی برون گرا (INTP)

متفکر برون گرا با حسی درون گرا (ESTJ)

متفکر برون گرا با شهودی درون گرا (ENTJ)

احساسی درون گرا با حسی برون گرا (ISFP)

احساسی درون گرا با شهودی برون گرا (INFP)

احساسی برون گرا با حسی درون گرا (ESFJ)

احساسی برون گرا با شهودی درون گرا (ENFJ)

نقد تیپ شناسایی یونگی

مبانی نظری اثربخشی کارکنان

اثربخشی

شاخصهای اثربخشی از دیدگاههای مختلف

سی‌شور

آرجریس

پیترز و واترمن

مالفورد

بس و هرسی– بلانچارد

هوی و میکسل و چستر بارنارد

همچنین بخوانید:  دانلود پایان نامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی

کالدول و اسپینکس

لوتانز و همکارانش

دیدگاه راجرز و همکاران

مطالعات بکر و چرنس

مدل پارسونز

مقایسه دیدگاههای ارزشیابی اثر بخشی سازمانی

نظریات جدید در اثربخشی

مطالعات رابرت واترمن وتام پترز

نظریه ریچارد ال دفت

مدل های ارزیابی اثربخشی

رویکردهای سنتی برای سنجش اثربخشی

روش مبتنی بر تامین هدف

روش مبتنی بر تامین منابع

روش مبتنی بر فرآیند درونی

روش مبتنی بر تامین رضایت گروه‌های ذینفع

استنتاج و نتیجه گیری

پیشینه تحقیق

پیشینه داخلی تحقیق

پیشینه خارجی تحقیق

چارچوب مفهومی تحقیق

 

فصل سوم   متدولوژی (روش شناسی تحقیق)

مقدمه

نوع و روش تحقیق

روش های جمع آوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات

جامعه آماری

حجم نمونه

پرسشنامه مهارتهای مدیریتی مدیران

پرسشنامه تیپ های شخصیتی مدیران

پرسشنامه اثربخشی کارکنان

روش نمره گذاری در طیف لیکرت

روایی پرسشنامه ها

پایایی پرسشنامه ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

فصل چهارم   تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه

آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق

جنسیت کارکنان

سن کارکنان

میزان تحصیلات کارکنان

سابقه خدمت کارکنان

توصیف متغیرهای اصلی پژوهش

آزمون نرمال بودن داده‌ها (آزمون کولموگراف اسمیرنوف  (K S))

آزمون فرضیات تحقیق

فرضیات فرعی تحقیق

آزمون رگرسیون چندگانه

فرضیات مدل رگرسیون

فرضیات فرعی تحقیق

آزمون رگرسیون چندگانه

فرضیات مدل رگرسیون

 

 فصل پنجم   نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتایج فرضیات تحقیق

نتایج فرضیات اصلی تحقیق

نتایج فرضیات فرعی تحقیق

پیشنهاد‌های تحقیق

پیشنهاد‌های کاربردی (مبتنی بر فرضیات تحقیق)

پیشنهاد‌هایی به محققان آینده

محدودیت‌های پژوهش

محدودیت های در اختیار محقق

محدودیت های خارج از اختیار محقق

* منابع و مآخذ فارسی و انگلیسی

منابع فارسی

منابع انگلیسی

* پیوست ها

خروجی های Spss

پرسشنامه ها

جدول مورگان

دانلود پایان نامه رابطه مهارت و تیپ های شخصیتی مدیران
قیمت : 29000 تومان
فرمت فایل : Word
تعداد صفحه : 173
حجم فایل : 1.1 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.