خانه / پروژه های نایاب / دانلود پایان نامه رابطه توانمندسازی معلمان و ارتقای مهارت آنان

دانلود پایان نامه رابطه توانمندسازی معلمان و ارتقای مهارت آنان

آموزش_پرورش

بررسی رابطه توانمندسازی معلمان و ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان با درنظر گرفتن نقش میانجی کارآفرینی سازمانی

(مطالعه موردی: معلمان آموزش و پرورش شهرستان بندرگز) – ارائه سال ۱۳۹۴

 

*پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی

 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه توانمندسازی معلمان و ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای معلمان با در نظر گرفتن نقش میانجی کارآفرینی سازمانی می‌باشد.

جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه معلمان مرد و زن آموزش و پرورش شهرستان بندرگز در سال ۱۳۹۴ است که از میان آن‌ها ۲۴۸ نفر از ۶۷۸ نفر معلمان آموزش و پرورش شهرستان بندرگز استان گلستان به عنوان نمونه انتخاب گردید.

تحقیق حاضر ازنظر هدف یک تحقیق کاربردی و ازنظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، یک تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. بدین منظور جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای معلمان ایزدی و همکاران (۱۳۹۱)، پرسشنامه توانمندسازی معلمان میشرا (۱۹۹۲) و پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی لئونیداس و همکاران (۲۰۰۷) استفاده‌شده است.

روش تجزیه وتحلیل داده ها آمار توصیفی شامل میانگین انحراف استاندارد، خطای اندازه گیری و غیره و همچنین باتوجه به ساختار مفهومی تحقیق، روش مدل سازی معادلات ساختاری(SEM) وآماراستنباطی (تحلیل عاملی) بااستفاده از نرم افزار SPSS وLISREL انجام شد.

یافته ها در این تحقیق نشان می دهد، بین توانمندسازی معلمان و کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

بین کارآفرینی سازمانی و ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بین توانمندسازی معلمان و ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بین توانمندسازی معلمان و ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای معلمان از طریق کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. این نتایج در مطالعات دیگر نیز مورد تائید قرار گرفته است.

همچنین بخوانید:  دانلود پایان نامه فرایند سلسله مراتبی AHP

واژه‌های کلیدی: توانمندسازی کارکنان، ارتباطات سازمانی، ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای معلم، کارآفرینی سازمانی، معلمان آموزش و پرورش شهرستان بندرگز

معلمان

 

فهرست

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
متغیرهای تحقیق
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی

فصل دوم : ادبیات تحقیق (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

مقدمه
توانمندسازی
مفهوم و تعاریف توانمندسازی
سطوح توانمندسازی
نگرش‌ها
ساختار سازمانی
روابط
سازوکارهای توانمندسازی دنیس کینلا
بازخورد
تشکیل و توسعه تیم
یادگیری
رویکردهای توانمندسازی
رویکرد مکانیکی
رویکرد ارگانیکی
توانمندسازی روان‌شناختی
احساس معنی دار بودن
احساس شایستگی
احساس خودمختاری
احساس مؤثر بودن
احساس اعتماد
عوامل موفقیت در توانمندسازی معلمان
نگرش
تعهد
درگیری شغلی
مزایای توانمندسازی
مزایای سازمانی
مزایای فردی
نقش سازمانی
عوامل سازمانی
عوامل فردی
عوامل بین فردی
شفافیت نقش و توانمندسازی روان‌شناختی
مدل های توانمندسازی
مدل توانمندسازی بیل هارلی
مدل والاس و استورم
مدل چهار مرحله‌ای توانمندسازی تری ویلسون
مدل توانمندسازی وگت و مارل
مدل توانمندسازی فورد و فوتلر
مدل توانمندسازی کانگر
برنامه‌های توانمندسازی ریچارد دفت
غنی سازی شغلی
استقرار نظام پیشنهادها
تشکیل تیم‌های کاری
توانمندسازی معلمان در نظام اداری ایران
توانمندسازی در برنامه چهارم توسعه
توانمندسازی در برنامه های تحول نظام اداری
توانمندسازی در قانون مدیریت خدمات کشوری
توانمندسازی در جهان
ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای معلمان
مبانی نظری ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای معلمان
تعریف و مفهوم ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای معلمان
نقش معلم در فرآیند یاددهی یادگیری با توجه به رویکرد سازنده گرایی
راهبردهای تدریس از دیدگاه مکاتب مختلف روان‌شناسی
رویکرد شناختی
رویکرد رفتاری
رویکرد انسان‌گرایی
آموزش و پرورش در عصر جهانی‌شدن
تحولات جهانی در نظام تعلیم و تربیت
فناوری اطلاعات و ارتباطات
نوآوری با استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ایران؛ نقش‌های جدید معلمان
رویکردهای کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در کلاس درس
شیوه‌های تدریس در فرآیند یاددهی یادگیری
نمونه‌هایی از روش‌های فعال یادگیری روش‌های نوین تدریس
بهره‌گیری از روش‌های جدید آموزشی
انتخاب راهبردهای یاددهی یادگیری
رویکردهای آموزشی برای پرورش خلاقیت
پرورش خلاقیت در کلاس درس
ابعاد مهارت‌های حرفه ای معلمان از دیدگاه صاحب‌نظران
کارآفرینی سازمانی
مبانی نظری کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی و مؤلفه‌های آن
تعریف کارآفرینی
تعاریف کارآفرینی سازمانی
سیر تاریخی کارآفرینی سازمانی
موانع اساسی در فرآیند کارآفرینی
پیچیدگی
رسمیت
تمرکز
فرهنگ‌سازمانی
مؤلفه‌های کارآفرینی سازمانی از دیدگاه صاحب‌نظران
مدل‌های کارآفرینی سازمانی
الگوی کارآفرینی سازمانی اکهلس و نِک
ابعاد کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ
کارآفرینی سازمانی لامپکین و دس
مدل کارآفرینی سازمانی جونز
مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو
مدل کارآفرینی سازمانی ساته
پیشینه تحقیق
تحقیقات و مطالعات داخلی
تحقیقات و مطالعات خارجی
چارچوب مفهومی تحقیق

همچنین بخوانید:  دانلود پایان نامه فاکتورهای فضای خلاقانه در مدارس ابتدایی

فصل سوم : متدولوژی (روش شناسی تحقیق)

مقدمه
نوع و روش تحقیق
جامعه ی آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش های جمع‌آوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار تحقیق
پرسشنامه توانمندسازی معلمان میشرا
پرسشنامه ارتقای مهارت حرفه ای معلمان ایزدی و همکاران
پرسشنامه کارآفرینی سازمانی لئونیداس و همکاران
روش نمره‌گذاری در طیف لیکرت
روایی پرسشنامه‌ها
پایایی پرسشنامه ها
روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
تحلیل عاملی و مفهوم آن
شاخص های تناسب مدل آزمون

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه
آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق
جنسیت
وضعیت تاهل
سن
سطح تحصیلات
سابقه کاری
بررسی مدل نظری تحقیق
تحلیل عاملی
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
آزمون فرضیات تحقیق
نتایج آزمون فرضیه های تحقیق

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه
خلاصه تحقیق
بررسی نتایج آماری
یافته های حاصل از تحلیل توصیفی پژوهش
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
بررسی نتایج فرضیات و آزمون های آماری و پاسخ به سئوالات تحقیق
محدودیت های پژوهش
محدودیت در اختیار محقق
محدودیت خارج از اختیار محقق
پیشنهادها بر مبنای یافته های تحقیق

ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی به پژوهشگران

منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوست ها
خروجی‌های Spss
پرسشنامه ها
جدول مورگان
چکیده انگلیسی

دانلود پایان نامه رابطه توانمندسازی معلمان و ارتقای مهارت آنان
قیمت : 29000 تومان
فرمت فایل : Word
تعداد صفحه : 153
حجم فایل : 1.1 مگابایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.